Vedtægter

Vedtægter for foreningen

 

§ 1 Organisations navn og hjemsted

Stk. 1 Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG).

Stk. 2 Hjemsted for foreningen er København.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Varetage foreningens medlemmers interesser.

Stk. 3 Varetage branchens udmeldinger til medier og offentlige instanser.

Stk. 4 Øge kendskab og viden om e-cigaretter og sikre en saglig og fagligt funderet debat på

området.

Stk. 5 Repræsentere branchen i relevante fora.

Stk. 6 Sikre tryghed og sikkerhed for forbrugerne ved køb og brug af e-cigaretter.

Stk. 7 At sikre medlemmerne en opdateret viden om produkter og regulering.

 

§3 Krav til medlemskab

Stk. 1 Virksomheden skal have interesse i e-cigaretområdet.

Stk. 2 Virksomheden skal opfylde reguleringsmæssige krav og betingelser, herunder krav til

markedsføringsregistrering, produktgodkendelser mv.

Stk. 3 Medlemmer skal efterleve foreningens vedtægter, formål samt retningslinjer og

beslutninger i foreningen.

Stk. 4 BECIG’s navn, logo og materialer må kun bruges af ikke-ekskluderede BECIGmedlemmer

og til de formål og områder BECIG har godkendt.

Stk. 5 Såfremt medlemmet har flere CVR-numre, flere afdelinger e.a. inden for foreningens

område er det et krav, at de alle enheder indmeldes.

Stk. 6 Al skriftlig kommunikation mellem foreningen og dens medlemmer foregår elektronisk,

og møder i kompetente organer kan afvikles elektronisk, fx via TEAMS o.l.

Stk. 7 Optagelse om medlemskab sker ved ansøgning til bestyrelsen.

 

§4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er BECIG’s øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal.

Stk. 4. Indkaldelse med foreløbig dagsorden skal ske med 4 ugers varsel

Stk. 5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde

2 uger før generalforsamlingen afholdes

Stk. 6. Endelig dagsorden og relevante bilag udsendes til medlemmer en uge før

generalforsamlingen

Stk. 7. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent

– Forelæggelse af beretning til godkendelse

– Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

– Fastsættelse af kontingent

– Behandling af indkomne forslag

– Valg af bestyrelse

– Valg af revisor

– Eventuelt.

Stk. 8 Beslutninger foretages blandt de fremmødte medlemmer ved simpelt stemmeflertal.

Skriftlig afstemning kan begæres.

Stk. 9 Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 10 Referat godkendes af dirigenten.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Formand og næstformand, 50% af bestyrelsen eller 25% af foreningens stemmeberettiget

medlemmer kan anmode om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Anmodning sker

skriftligt til bestyrelsen og generalforsamlingen skal være afholdt senest 6 uger efter anmodning.

Stk. 2 Procedure følger reglerne for ordinær generalforsamling

 

§6 Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 2 Hele bestyrelsen vælges hvert år

Stk. 3 Bestyrelsen kan kontrahere med en ekstern leverandør til at varetage

sekretariatsfunktionen.

Stk. 4 Tegningsberettigede for BECIG er formand og næstformand.

 

§7 Bestyrelsens beslutningsdygtighed og kompetence

Stk. 1 Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt flertal.

Stk. 2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og udarbejder dagsorden med tilhørende

bilagsmateriale. Referat godkendes på en del af dafgsorden på det næstfølgende møde, men

udsendes til bestyrelsen ca. 8 dage efter afholdelse.

Stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning ift. medlemsansøgninger.

 

§8 Kontingent

Stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen., herunder evt.

indmeldelsesgebyr.

Stk. 2 Kontingentrestancer medfører ekskludering 8 dage efter 3 rykker. Ved ekskludering

opretholdes kontingentkravet, indtil medlemmet kunne være udmeldt på normal vis.

Stk. 3 Ved udmeldelse refunderes evt. overskydende kontingent ikke.

Ved genindmeldelse efter ekskludering eller udmeldelse betales dobbeltkontingent for den

periode medlemmet ikke har betalt kontingent. Beløbet forfalder ved genindmeldelsen.

 

§9 Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og med 3 måneders varsel til udgangen af

året.

 

§10 Eksklusion

Stk. 1 Medlemmer der ikke overholder BECIG’s vedtægter, kan ekskluderes.

Stk. 2 Ekskludering foretages enten af BECIG’s bestyrelse eller på en generalforsamling.

Stk. 3 Evt. rest kontingent refunderes ikke ved eksklusion.

 

§11 Opløsning

Stk. 1 Foreningen kan opløses hvis der er 2/3 flertal herfor på 2 generalforsamlinger i træk.

Stk. 2 Ved opløsning vil foreningens midler efter årsregnskabet tilfalde medlemmerne.

***

Vedtægterne er senest opdateret ved generalforsamling d. 2.3.2022

BECIG

CVR-nummer: 35950354

Adresse: C/O BrancheDanmark
Østergade 13, 2.

Postnummer og by: 1100 København K

© 2023 BECIG - Brancheforeningen for e-cigaret forhandlere